Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacje o wyniku naboru

Podinspektor ds. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin, Nr 61/19


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Wykonując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z 25.03.2021 r. (II SA/Sz 1118/20)
informuje o wyniku
NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN

PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 Szczecin

 

Stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Izabela KOWALCZYK.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Do naboru na stanowisko podinspektora ds. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin zgłosiło się dziewięciu kandydatów. Wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowali się do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, na którą stawiło się pięciu kandydatów. Celem przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatami i weryfikacja informacji zawartych w ofercie. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniano cele zawodowe kandydata, predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków, wiedzę na temat urzędu oraz znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Komisja ds. naboru wszystkim kandydatom biorącym udział w rozmowie kwalifikacyjnej zadawała takie same pytania z zakresu wskazanego w ogłoszeniu o naborze, co umożliwiło dokonanie oceny poszczególnych osób na tle pozostałych kandydatów. Ocena ta stała się elementem oceny wyrażonej w punktach przyznanych każdemu z kandydatów za drugi etap.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci prezentowali członkom komisji ds. naboru swoją kandydaturę, ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz udzielali odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania dotyczące ogólnej wiedzy na temat Urzędu Miasta Szczecin oraz z zakresu wskazanego w ogłoszeniu o naborze. W pierwszej kolejności komisja zadawała pytania z zakresu aktów prawnych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, tj.: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Następnie członkowie komisji zadawali pytania z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i kodeksu postępowania administracyjnego.
Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja ds. naboru na stanowisko podinspektora ds. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin rekomendowała Prezydentowi Miasta osobę Pani Izabeli Kowalczyk, jako kandydatkę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 35. Pozostali kandydaci uzyskali: 31, 27, 22 i 15 punktów. Na decyzję komisji ds. naboru i przyznanie Pani Izabeli Kowalczyk wysokiej liczby punktów, wpływ miało co następuje:
Pani Izabela Kowalczyk wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa związanych z zadaniami realizowanymi na danym stanowisku, tj. ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jak również płynnie i w sposób wyczerpujący udzielała odpowiedzi na pytania komisji z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i kodeksu postępowania administracyjnego.
Pani Izabela Kowalczyk posiada wykształcenie wyższe, tematycznie zbieżne z zakresem zadań realizowanych na stanowisku, na które ogłoszony został nabór. Dodatkowo ukończyła szkolenia z zakresu przepisów prawa wykorzystywanych do pracy na przedmiotowym stanowisku, m.in. z zakresu: nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych stanowiących dochód miasta na prawach powiatu. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na decyzję komisji ds. naboru było posiadane przez Panią Izabelę Kowalczyk kilkuletniego doświadczenia w pracy w administracji publicznej, w szczególności w zakresie realizacji zadań dotyczących podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego, leśnego oraz podatku akcyzowego, jak również zadań dotyczących ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co niewątpliwie będzie znacznym ułatwieniem w realizacji zadań na stanowisku ds. podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W ocenie komisji ds. naboru wykształcenie i cenne doświadczenie zawodowe Pani Izabeli Kowalczyk, w połączeniu z wysoką kulturą osobistą, komunikatywnością oraz opanowaniem i umiejętnym radzeniem sobie w sytuacjach stresowych zadecydowały o przyznaniu Pani Izabeli Kowalczyk najwyższej liczby punktów.


Data wygaśnięcia: 14.09.2022

udostępnił: WO, wytworzono: 2022/06/14, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Lidia Łajkun, dnia: 2022/06/14 14:24:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Łajkun 2022/06/14 14:24:09 nowa pozycja