Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze

Inspektor ds. monitorowania, prognoz i analiz w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Nr 1/20

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor ds. monitorowania, prognoz i analiz w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN

PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań pracownika będzie należało:
1. kontrola zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu.
2. organizacja systemu zbierania, analizy i przetwarzania informacji o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych na potrzeby zarządzania Kryzysowego.
3. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne na terenie Gminy Miasto Szczecin.
4. opracowanie i uaktualnianie regulaminów pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK) i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej ich funkcjonowania.
5. opracowywanie dokumentacji ćwiczeń i szkoleń MZZK i MCZK.
6. udział w aktualizacji Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego.
7. prowadzenie i aktualizacja bazy danych w zakresie zarządzania kryzysowego.
8. uczestnictwo w prowadzonych akcjach ratunkowych.


II. Warunki pracy na danym stanowisku:

wykonywanie obowiązków wiąże się ze zmiennym tempem pracy i często wymaga szybkiego reagowania i podejmowania decyzji; wykonywanie obowiązków służbowych w terenie w sytuacjach stresowych, praca przy monitorze komputerowym.


III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w Urzędzie Miasta Szczecin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2019 r. był niższy niż 6%.


IV. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie*,
2. wykształcenie wyższe magisterskie,
3. co najmniej 3 letni staż pracy /forma zatrudnienia zawierająca się w art. 2 Kodeksu pracy/,
4. znajomość przepisów prawa: ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /DzU z 2019 r., poz. 506, ze zm./, ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /DzU z 2019 r., poz. 511, ze zm./, ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /DzU z 2018 r., poz. 2096, ze zm./ , ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /DzU z 2019 r., poz. 1398/, ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /DzU z 2019 r., poz. 2171/,
5. znajomość obsługi komputera /WORD, EXCEL, LEX/,
6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. nieposzlakowana opinia.

b. wymagania dodatkowe:

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.


V. Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50140.asp];
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie;
3. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych;
4. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letni staż pracy [świadectwa pracy; w przypadku pozostawania w stosunku pracy – aktualne zaświadczenia, zawierające okres i formę zatrudnienia; ostatecznie umowy o pracę bez wynagrodzeń],
5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność [Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2019 r., poz. 1282/];
6. oświadczenia kandydata:
- oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,
- oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. życiorys /CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych kontaktowych [wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie],
7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
8. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
9. zgody kandydata:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Szczecin danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt, 6-8 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Szczecin danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Urząd Miasta Szczecin z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2019 r. poz. 1282/. UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko w WZKiOL, Nr 1/20”, należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pok. 140 lub w Biurze Obsługi Interesantów, sala 62 albo przesyłać na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w nieprzekraczalnym terminie do: 14 stycznia 2020 r. /włącznie/
a. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin.
b. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów droga elektroniczną.
d. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
e. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Bliższe informacje można uzyskać: (91) 42 45 210 /llajkun@um.szczecin.pl/ lub 42 45 110 /sekretariat-wzkiol@um.szczecin.pl/.


Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni przez dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
2. Oferta kandydata wyłonionego w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci oferty mogą odbierać /za potwierdzeniem odbioru/ w pok. 145 przez 3 miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
3. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.


Informacje dodatkowe:

1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2019 r., poz. 1282./ obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
2. Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /DzU z 2019 r., poz. 506, ze zm./.

*Prezydent Miasta, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2019 r., poz. 1282/.


**Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin, jest Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: 91 42 45 702,
e-mail: iod@um.szczecin.pl

2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miasta Szczecin oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl.

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/01/03, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Lidia Łajkun, dnia: 2020/01/03 12:38:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Łajkun 2020/01/03 12:38:49 nowa pozycja