Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56015946

Aktualna strona: 3204000

Wydrukowano: 11491

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze

Podinspektor ds. terenowo-prawnych w Wydziale Inwestycji Miejskich, Nr 2/18


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor ds. terenowo-prawnych w Wydziale Inwestycji Miejskich
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN


Opis stanowiska:

Do zadań pracownika będzie należało:
1. weryfikowanie złożonych wniosków o współfinansowanie inwestycji w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych pod kątem kompletności załączonych do wniosku dokumentów wymaganych uchwałą niezwłocznie po ich dostarczeniu przez Inicjatorów.
2. występowanie do właściwych ze względu na przedmiot wniosku Wydziałów i Biur Urzędu Miasta o zajęcie stanowiska i wyrażenie opinii, co do zasadności refinansowania wniosków.
3. uczestnictwo w przekazaniu placu budowy, oględzinach nieruchomości oraz przy odbiorze końcowym realizowanych zadań w ramach Społecznych Inicjatyw Lokalnych oraz uczestnictwo w w/w zakresie przy realizacji inwestycji Wydziału Inwestycji Miejskich.
4. rozliczanie zadań w ramach Społecznych Inicjatyw Lokalnych
5. współpraca ze ZWiK Sp z o.o. oraz ZDiTM w zakresie przekazania do eksploatacji oraz umieszczenia wybudowanych urządzeń w pasie drogowym na Gminę Miasto Szczecin.
6. opiniowanie wniosków innych wydziałów w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych, ustanawiania służebności przesyłu, przejazdu i przechodu na gruntach Miasta, zajęcia pasa drogowego np. w celach lokalizacji nośnika itp., czasowego zagospodarowania-dzierżawa terenu.
7. uzgadnianie dokumentacji technicznych projektowanych sieci uzbrojenia terenu opracowywanych przez biura projektowe dla podmiotów zewnętrznych przygotowujących inwestycje na terenie Miasta oraz udział w naradach koordynacyjnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w przedmiotowych sprawach.
8. dla zadań realizowanych w trybie ustawy Prawo budowlane (pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych) wnioskowanie do odpowiednich Wydziałów Urzędu i jednostek zewnętrznych gospodarujących zasobem nieruchomości miejskich o uzgodnienie projektu dla celów prawidłowego przygotowania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z weryfikacja projektów budowlanych pod kątem spraw terenowo-prawnych.
9. przygotowanie dokumentów oraz uczestnictwo w sprawach z zakresu procedur wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
10. informowanie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Zmienne tempo pracy, częste kontakty z wykonawcami, sytuacje stresowe wymagające samodzielnych decyzji i sprawnego terminowego załatwienia spraw. Praca w biurze przy monitorze komputerowym, praca w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Szczecin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2017 r. nie przekroczył 6%.

Niezbędne [konieczne] wymagania:

1. obywatelstwo polskie*,
2. wykształcenie wyższe, kierunek: geodezja i kartografia, budownictwo;
3. znajomość przepisów prawa: ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [DzU z 2017 r., poz. 1875], ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym [DzU z 2017 r., poz. 1868], ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [DzU z 2017 r., poz. 1257], ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [DzU z 2017 r., poz. 1332, ze zm.], ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [DzU z 2017 r., poz. 1496],
4. znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL),
5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość uchwały nr XI/311/07 Rady Miasta Szczecin z 09 lipca 2007 r. w sprawie Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych wraz z uchwałą nr XXXVI/891/09 Rady Miasta Szczecin z 29 czerwca 2009 r.,
2. umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, sumienność, pracowitość, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem [adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania],
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***,
7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
8. oświadczenia kandydata:
- oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,
- oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [DzU z 2016 r., poz. 922].

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko w WIM, Nr 2/18”, należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny, pok. 140
Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w terminie do: 15 stycznia 2018 r. [włącznie]
[Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd (data wpływu)]

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną [e-mailem] lub telefonicznie [w przypadku braku adresu mailowego] lub listownie.
2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
4. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferty można odbierać w pok. 155 przez trzy miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, oferty nie wykorzystane w naborze, zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informacje dodatkowe:

1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902, ze zm.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
2. Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [DzU z 2017 r., poz. 1875].

*Prezydent Miasta, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902, ze zm.].

**Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [DzU z 1996r. Nr 62, poz. 286, ze zm.] i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

***Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902, ze zm.].

Bliższe informacje można uzyskać: [91] 42-45-210 [llajkun@um.szczecin.pl] lub 42-45-496 [wim@um.szczecin.pl].
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin