Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Nowe inwestycje miasta Szczecin

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie

Znak sprawy: DL1-111.7621.15.2019.MM.14

(DL1-111.4621.12.2019.MM)

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, z źn. zm.)oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.),

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 17 lutego 2021 r., znak: DL1-111.7621.15.2019.MM.13 (DLI-111.4621.12.2019.MM), utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r., znak: AP-2.7840.171-15.2017.GP, o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nr 10/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., znak: WUiAB-IV.6740.366.2016.ML, UNP: 48179/WUiAB/-XIV/16, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie".

Strony z treścią ww. decyzji z dnia 17 lutego 2021 r. oraz aktami sprawy mogą zapoznać się w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, we wtorki, czwartki i piątki, w godzinach od 9:00 do 15:30, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem  telefonu (022) 522 52 00,jak również z treścią ww. decyzji - w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Miasta Szczecin.

Jednocześnie informuję, iż właściwym w przedmiotowej sprawie — stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1718) — jest obecnie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Data publikacji obwieszczenia:1 marca 2021 r.

MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

                                                                                                                                                         zup.Marta Maikowska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

Załącznik: informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Załącznik do obwieszczenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
znak: DLI-111.7621.15.2019.MM.14
(DL1-111.4621.12.2019.MM)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, kancelaria@mr.gov.pl, tel.: +48 411 500 123, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Lokalizacji Inwestycji.

2.  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail; iod@mr.gov.p

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu prowadzenia postępowań administracyjnych realizowanych na podst. przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), dalej „KPA", oraz w związku z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.), a także ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.).

4.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a)   strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów KPA;

b)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

c)   inne podmioty, w tym dostawcy usług informatycznych, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

6.   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest również Wojewoda Podlaski, w związku z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).

7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164).

8.  Przysługuje Pani/Panu:

a)     prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu;

b)    prawo do ich sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także uzupełnienia jeżeli są niekompletne;

c)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem art. 2a § 3 KPA - wystąpienie z żądaniem nie wpływa na tok i wynik postępowania.

9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10.Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl,www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

udostępnił: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, wytworzono: 2021/03/15, odpowiedzialny/a: Małgorzata Leoniewska, wprowadził/a: Małgorzata Leoniewska, dnia: 2021/03/15 13:28:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Leoniewska 2021/03/15 13:28:43 nowa pozycja