Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77942981

Aktualna strona: 705090

Wydrukowano: 12557

Plany i raporty

"Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019"


UCHWAŁA NR XXVIII/717/08
Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708 i Nr 138, poz. 865); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/481/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecina na lata 2004-2015.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaLista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin