Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77936054

Aktualna strona: 705077

Wydrukowano: 12557

Plany i raporty

Polityka Transportowa Miasta Szczecin


Mając na względzie zrównoważony rozwój Miasta oraz poprawę warunków życia jego mieszkańców, na które istotny wpływ wywiera transport zarówno publiczny jak i prywatny, przyjmuje się „Politykę transportową", zakładając jako horyzont jej realizacji rok 2015. Jest ona dokumentem stanowiącym zbiór zasad, celów, priorytetów, proponowanych działań i wskazań do planowania, projektowania, realizacji i administrowania rozwojem transportu. Nie zastępuje ona dokumentów planistycznych w zakresie transportu i komunikacji w mieście, ale jest z nimi ściśle skorelowana. Ma ona za zadanie naświetlić kierunki rozwoju transportu w Szczecinie, tak aby możliwe było uniknięcie błędów jakie popełniono w innych miastach, w tym w wielu rozwiniętych państwach Europy Zachodniej w tej dziedzinie.

W Szczecinie jako gospodarczym, naukowym, administracyjnym i kulturalnym centrum regionu zbiegają się szlaki transportu samochodowego, kolejowego, rzecznego i morskiego. Również bliskość Skandynawii i granicy z Niemcami oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawia, iż pojawiły się nowe możliwości rozwoju gospodarki, kultury i turystyki, którym towarzyszyć powinna modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy dostępności dla mieszkańców jak i osób przyjezdnych terenów przemysł owo-usługowo-handlowych oraz obiektów kulturalnych.

Układ komunikacyjny Szczecina jest cechą odróżniającą go od innych miast Polski i Europy. Promienisty układ ulic powoduje, że praktycznie wszystkie połączenia międzydzielnicowe muszą odbywać się przez centralne rejony miasta, a nie do końca ukształtowany układ uliczny w Śródmieściu uniemożliwia wykorzystanie istniejących już odcinków ulic w celu skierowania ruchu tranzytowego na jego obrzeża. Szczecin nie posiada także centrum w dosłownym tego słowa znaczeniu, a jedynie rozległy, choć zróżnicowany obszar śródmiejski.

Wyraźnie zarysowany jest podział miasta na historyczną część lewobrzeżną i stosunkowo nową część prawobrzeżną, której znaczną część zajmują osiedla Słoneczne, Majowe i Bukowe oraz rozbudowujące się intensywnie osiedle Nad Rudzianką. Obie części są rozdzielone szeroką doliną Odry (zwaną Międzyodrzem) z dwoma głównymi ramionami rzeki: Odrą Zachodnią i Regalicą. Znajduje się tam stosunkowo niewiele zabudowy mieszkalnej, a na znacznej powierzchni zlokalizowane są m.in. porty, stocznie i przedsiębiorstwa spedycyjne.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin