Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

Budowa korytarza podziemnego , położona w Szczecinie przy ul Unii Lubelskiej.


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 582, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

Szczecin 2021-04-06

Nasz znak:WUiAB-VI.6733.12.2021.DS

UNP:18211/WUiAB/-VII/21  

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz.293 t.j. ze zm), 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że  dnia  01.04.2021r. na  wniosek  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie, wszczęto postępowaniew sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie korytarza podziemnego łączącego budynek Samodzielnego Szpitala Klinicznego (SPSK1) Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Unii Lubelskiej 1 z projektowanym budynkiem szkolnictwa wyższego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Centrum medycyny translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy u. Unii Lubelskiej w Szczecinie wraz z komunikacją pionową, przebudową kolidującej infrastruktury podziemnej i zagospodarowaniem terenu” położonej w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej, w granicach działek nr: 123/8, 123/10 z obrębu 2062 oraz na części działki nr 91 z obrębu 2061.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od 07.04.2021r. do 21.04.2021r.

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, informacji w przedmiotowej sprawie udziela:

Kierownik referatu Dorota Skłodowska tel. 91 42 45 582, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 21.04.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/04/07, odpowiedzialny/a: Dorota Skłodowska, wprowadził/a: Dorota Skłodowska, dnia: 2021/04/07 10:07:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Skłodowska 2021/04/07 10:07:30 modyfikacja wartości
Dorota Skłodowska 2021/04/07 10:00:36 nowa pozycja