Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80337015

Aktualna strona: 308588

Wydrukowano: 11119

Inwestycje celu publicznego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia przy ul. Dębogórskiej i ul. Widuchowskie


 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.2018.1945)

 Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na wniosek z dnia 03.09.2019r. Gminy Miasto Szczecin z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia przy ul. Dębogórskiej i ul. Widuchowskiej w Szczecinie na części działek numer:

  • 28/8, 28/6, 28/7, 27/2 obręb 3025
  • 39/1, 74/6 obręb 3033
  • 9/7,15/2, 14/2, 20, 21, 10/21, 10/30, 23/6, 24 obręb 3022

W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: od 11.09.2019r. do 25.09.2019r.
W w/w terminie strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 249a, w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 91 42-45-533).


Data wygaśnięcia: 25.09.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin