Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038732

Aktualna strona: 273475

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:2007
Siedziba spółki:ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin
Telefony:tel. 91 434 55 61 fax: 91 434 22 63
E-mail:sekretariat@zegluga.szn.pl
Strona WWW:www.zegluga.szn.pl
Strona BIP WWW:http://zegluga.szn.pl/bip/
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka została utworzona w 2007 roku na podstawie Aktu komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego i aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 października 2007 r.

Na mocy umowy z dnia 21 września 2011 roku zawartej ze Skarbem Państwa na Gminę Miasto Szczecin zostały nieodpłatnie przeniesione prawa z udziałów w Spółce. W ten sposób Gmina Miasto Szczecin stała sie jedynym udziałowcem Spółki.

Uchwałą 1/2017 z dnia 29 marca 2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nastąpiła zmiana nazwy spółki na Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.. Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 19 stycznia 2018 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/292/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku Spółce powierza się realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:

 • gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarowanie nabrzeżami oraz przystaniami, wodnymi,
 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • lokalnego transportu zbiorowego poprzez tworzenie oraz utrzymanie infrastruktury dla zbiorowego transportu wodnego i śródlądowego,
 • kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, poprzez świadczenie usług turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych oraz usług portowych dla jednostek turystycznych i pasażerskich,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w tym usuwanie statków i innych jednostek pływających oraz prowadzenie strzeżonej przystani wodnej,
 • gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • promocji gminy, poprzez działalność wydawniczą oraz organizację imprez, targów i wystawo charakterze promocyjnym

Organy:

Zarząd:

 • Ireneusz Nowak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Zbigniew Baszanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kinga Flaga-Gieruszyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Anna Korzeniewska-Miszczuk - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Monika Bernat (e-mail: mbernat@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej
Lista załączników:
typ pliku  1/ Akt Założycielski Spółki - tekst ujednolicony  [130 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [511 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [10.78 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [999 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [241 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin