Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 485/16 w sprawie kosztów przechowywania rzeczy znalezionych

Data podpisania: 2016/12/22

Data wejścia w życie: 2016/12/22


ZARZĄDZENIE NR 485/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie kosztów przechowywania rzeczy znalezionych


        Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm) w związku z art. 9 ust. 2 oraz 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397) w związku z § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecinz dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Miasta Szczecin przechowuje się rzeczy znalezione na terenie Gminy Miasto Szczecin lub rzeczy znalezione, których znalazca mieszka na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 

§ 2. 1. Wydanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do odbioru rzeczy następuje po uiszczeniu przez nią poniesionych kosztów za przechowywanie, utrzymanie rzeczy znalezionej w należytym stanie oraz poszukiwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy przechowywania rzeczy, licząc od dnia przyjęcia rzeczy do dnia wydania rzeczy.
2. Koszty przechowania, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie rozmiaru rzeczy mierzonej według najdłuższej krawędzi albo według średnicy:
1) do 25 cm – 0,10 zł;
2) od 26 cm do 50 cm – 0,50 zł;
3) od 51 cm do 1 m – 1 zł;
4) powyżej 1 m – 2 zł.
3. Koszty poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) koszty publikacji ogłoszenia, o którym mowa art. 15 ust. 3 zdanie drugie ustawy o rzeczach znalezionych;
2) koszty wysłania i doręczenia korespondencji.
4. Za koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje się również inne uzasadnione koszty poniesione w związku przechowaniem rzeczy, w tym w szczególności:
1) koszty dostarczenia rzeczy znalezionej do siedziby Urzędu Miasta Szczecin lub innego właściwego miejsca do przechowywania rzeczy w przypadku, gdy znalazca zgodnie z art. 8 ustawy o rzeczach znalezionych ograniczył się do wskazania Prezydentowi Miasta Szczecin miejsca, w którym rzecz się znajduje;
2) koszty wysłania rzeczy na wskazany adres przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.
 

§ 3. W przypadku wydania rzeczy znalazcy na podstawie art. 19 ust 1 ustawy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio przepisy § 2.
 

§ 4. 1. Wysokość kosztów, o których mowa w § 2, ustala Biuro Obsługi Interesantów.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uiszcza się w formie:
1) gotówki albo kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Szczecin;
2) przelewu na rachunek bankowy Gminy Miasta Szczecin: 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód Gminy Miasto Szczecin.
 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta.
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: BOI, wytworzono: 2016/12/22, odpowiedzialny/a: Dyrektor BOI, wprowadził/a: Eliza Tałajkowska, dnia: 2017/01/11 10:10:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 10:10:10 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 10:06:19 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 10:03:49 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 09:55:55 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 09:45:23 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 09:05:56 nowa pozycja