Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 228/22 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2022/05/25

Data wejścia w życie: 2022/06/01


                                                     ZARZĄDZENIE NR 228/22

                                             PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                        z dnia 25 maja 2022 r.


w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) oraz art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 i 2105) zarządzam, co następuje:
§ 1. Prezydent Miasta Szczecin PIOTR KRZYSTEK pełni funkcję Kierownika Urzędu Miasta, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miasta Szczecin, określa politykę zagraniczną miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, komunikacją społeczną i marketingową oraz kontrolą i audytem wewnętrznym, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych, odpowiada za sprawy związane z obronnością kraju oraz obroną cywilną miasta, bezpieczeństwem i higieną pracy.
§ 2. Zastępcom Prezydenta Miasta powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin :
1) Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji i zarządzania projektami - MICHAŁOWI PRZEPIERZE powierzam sferę inwestycji, zarządzania projektami i wspierania biznesu, w tym:
a) koordynowanie inwestycji miejskich,
b) zarządzanie projektami;
c) Wieloletni Program Rozwoju Szczecina,
d) wspieranie biznesu, obsługę inwestorów i aktywizację gospodarczą,
e) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
f) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
2) Zastępcy Prezydenta ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta - ANNIE SZOTKOWSKIEJ powierzam zasób mieszkaniowy i bieżące utrzymanie miasta, w tym:
a) nadzór nad zarządzaniem zasobem mieszkaniowym oraz obrotem nieruchomościami,
b) bieżące funkcjonowanie miasta,
c) lokalny transport zbiorowy, inżynierię i organizację ruchu drogowego,
d) ochronę przyrody i środowiska, ochronę i rozwój terenów zieleni i zadrzewień, gospodarkę leśną i ochronę zwierząt, cmentarze,
e) administrację geologiczną,
f) współpracę z radami osiedli, z wyłączeniem działalności inwestycyjnej rad osiedlowych,
g) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
h) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.
3) Zastępcy Prezydenta ds. strategii i relacji z mieszkańcami - DANIELOWI WACINKIEWICZOWI powierzam sprawy strategii miasta oraz dialogu społecznego, w tym:
a) tworzenie, aktualizację, koordynowanie i monitorowanie strategii miasta,
b) koordynowanie dialogu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi,
c) planowanie przestrzenne,
d) ład budowlany i architektoniczny,
e) administrację geodezyjną i kartograficzną,
f) rewitalizację obszarów miejskich,
g) ochronę konserwatorską zabytków,
h) ochronę praw konsumenckich,
i) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
j) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
4) Zastępcy Prezydenta ds. społecznych - LIDII ROGAŚ powierzam koordynowanie i integrację działań w sferze społecznej, w tym:
a) oświatę,
b) pomoc społeczną,
c) ochronę zdrowia,
d) działania na rzecz koordynowania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnością,
e) kulturę,
f) sport i turystykę,
g) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
h) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
§ 3. Sekretarzowi Miasta RYSZARDOWI SŁOCE powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin:
1) organizację pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą Miasta i Urzędem;
2) zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miasta, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynację i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu;
3) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
4) kontrolę jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
5) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów;
6) nadzór wdrożenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w Urzędzie;
7) nadzór w zakresie udzielania informacji publicznej, informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz udostępniania otwartych danych publicznych;
8) obsługę kontaktów zewnętrznych oraz spraw miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta;
9) zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności;
10) akty stanu cywilnego;
11) nadzór właścicielski;
12) ubezpieczenia miasta;
13) partnerstwo publiczno-prywatne;
14) spadkobranie ustawowe przypadające Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa;
15) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta.
§ 4. 1. Skarbnik Miasta DOROTA PUDŁO-ŻYLIŃSKA odpowiada za:
1) wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości miasta określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) pozyskiwanie przychodów i kontrole wydatków w budżecie miasta - politykę finansową miasta;
3) analizę efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w procesie koordynowania ich przekształceń i prywatyzacji;
4) obsługę finansowo-księgową miasta i Urzędu;
5) pomoc publiczną dla przedsiębiorców;
6) nadzór nad finansami spółek handlowych, w których miasto posiada udziały i akcje;
7) nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.
2. Skarbnikowi Miasta DOROCIE PUDŁO-ŻYLIŃSKIEJ powierza się wykonywanie obowiązków głównego księgowego Urzędu.
§ 5. W ramach powierzonych zakresów spraw do zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta należy:
1) współpraca z radnymi oraz właściwymi komisjami Rady Miasta;
2) współudział w przygotowaniu programów społecznych i gospodarczych oraz przedkładanie projektów organom miasta;
3) nadzór nad przygotowywaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i stanowisk Rady Miasta, decyzji i zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również proponowanie sposobu ich wykonania;
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem aktów normatywnych wymienionych w pkt 3;
5) nadzór nad przygotowywaniem procesów restrukturyzacji i prywatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
6) prowadzenie badań i analizowanie skutków społecznych i gospodarczych aktów normatywnych wymienionych w pkt 3 oraz przedkładanie stanowisk w tych sprawach właściwym organom;
7) współdziałanie z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i zawodowymi, stowarzyszeniami, instytucjami i organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego;
8) nadzór nad przebiegiem prac ustawodawczych, opiniowanie aktów prawnych oraz informowanie radnych i organów miasta o tych aktach i ich skutkach, a w szczególności wynikających z tych aktów konsekwencjach dla organów samorządu miasta;
9) udział w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach właściwych komisji Rady Miasta oraz naradach i posiedzeniach zwoływanych przez organy samorządowe i administracji rządowej;
10) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz nadzór nad sposobem załatwiania interpelacji;
11) udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady Miasta;
12) rozpatrywanie interwencji w sprawach realizowanych zadań;
13) rozpatrywanie i załatwianie petycji oraz skarg i wniosków;
14) składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w ramach umocowań wynikających z przepisów prawa i aktów wydawanych przez organy samorządu, a w przypadku czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu, po uzyskaniu stosownych upoważnień właściwych organów;
15) udostępnianie i przekazywanie informacji publicznej, informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz udostępnianie otwartych danych publicznych;
16) realizacja zadań związanych z obronnością kraju;
17) reprezentowanie miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta Miasta.
§ 6. Szczegółowy zakres zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta określa załącznik do Zarządzenia.
§ 7. Prezydent Miasta Szczecin może w miarę potrzeby - w drodze zarządzenia - powierzyć Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi Miasta inne zadania do realizacji.
§ 8. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta zobowiązani są do ścisłej współpracy w zakresie powierzonych zadań i kompetencji.
§ 9. Ustala się następujące zastępstwa w przypadku nieobecności:
1) Prezydenta Miasta Szczecin PIOTRA KRZYSTKA zastępuje Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA, któremu powierza się funkcję Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta z zastrzeżeniem pkt 2;
2) W przypadku nieobecności Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Michała Przepiery, Prezydenta Miasta zastępują według ustalonej kolejności następujący Zastępcy Prezydenta:
a) Zastępca Prezydenta Miasta ANNA SZOTKOWSKA;
b) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ,
c) Zastępca Prezydenta Miasta LIDIA ROGAŚ,
3) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA oraz Zastępca Prezydenta Miasta ANNA SZOTKOWSKA zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 4;
4) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Michała Przepiery oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Anny Szotkowskiej zastępstwo pełnią według kolejności:
a) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ,
b) Zastępca Prezydenta Miasta LIDIA ROGAŚ;
5) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ oraz Zastępca Prezydenta Miasta LIDIA ROGAŚ zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 6;
6) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Daniela Wacinkiewicza oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Lidii Rogaś zastępstwo pełnią według kolejności :
a) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA,
b) Zastępca Prezydenta Miasta ANNA SZOTKOWSKA;
7) Sekretarza Miasta RYSZARDA SŁOKĘ zastępuje Dyrektor Wydziału Organizacyjnego a w przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału Organizacyjnego zastępstwo pełni wyznaczony przez Prezydenta Miasta Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego;
8) Skarbnika Miasta DOROTĘ PUDŁO-ŻYLIŃSKĄ zastępuje Zastępca Skarbnika Miasta, który kieruje Wydziałem Zarządzania Finansami Miasta, a w przypadku nieobecności Skarbnika Miasta oraz Zastępcy Skarbnika Miasta zastępstwo pełni osoba wyznaczona przez Skarbnika Miasta.
§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 48/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2021 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 192/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2021 r. ).
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.
 

                                                                     Prezydent Miasta

                                                                     Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2022/05/25, odpowiedzialny/a: Katzrzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2022/05/25 15:24:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2022/05/25 15:24:39 nowa pozycja