Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 468/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2022/10/26

Data wejścia w życie: 2022/10/26


                                                                            ZARZĄDZENIE NR 468/22

                                                                      PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                           z dnia 26 października 2022 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, 583 i 1526) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 408/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 537/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r. ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) Biuro Zarządzania Energią - BZE.”;
2) § 47 otrzymuje brzmienie:
„§ 47. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:
1) ochrona środowiska i przyrody;
2) ochrona i rozwój terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzór nad utrzymaniem zieleni;
3) administracja geologiczna oraz prowadzenie w tym zakresie archiwum;
4) ochrona zwierząt i śródlądowa gospodarka rybacka;
5) rejestracja jachtów i jednostek pływających do 24 m;
6) prowadzenie spraw dotyczących inwazyjnych gatunków obcych;
7) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych i ochroną roślin uprawnych;
8) realizacja zadań związanych z ochroną klimatu;
9) prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie zadań Gminy Miasto Szczecin;
10) prowadzenie spraw gospodarki leśnej i łowieckiej.”;
3) po § 64 dodaje się § 64a w brzmieniu:
„§ 64a. Do zadań Biura Zarządzania Energią należy:
1) organizacja i koordynowanie działań mających na celu racjonalizację zużycia energii na terenie Miasta oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin;
2) realizacja zadań w zakresie dodatków i rekompensat do źródeł ciepła.”.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                                  Piotr Krzystek


Załączniki:

 • Zarządzenie Nr 468/22 (.pdf, 167 KB)
  Udostępnił: Wydział Organizacyjny,
  Odpowiedzialny(a): Katarzyna Bojaruniec,
  Wytworzono: 2022/10/26,
  Opublikował(a): Katarzyna Bojaruniec,
  dnia: 2022/11/02 13:00:33.
udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2022/10/26, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2022/11/02 12:59:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2022/11/02 12:59:52 nowa pozycja