Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 43/2015 dot.nieruch.położonej przy ul.Obr.Stalingradu14 przeznaczonej do oddania w u.w.na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynków przeznaczonych do likwidacji -przetarg pisemny nieograniczony

Wykaz nr  43  /2015

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynków przeznaczonych  do likwidacji  w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 27 stycznia 2015 r.  do 17 lutego.2015 r.

Adres

Nieruchomości

 

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

nr obrębu nr

dz. ewid.

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości gruntowej zabudowanej

netto

Stawki procentowe opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości

pierw

sza

kolejne

 Ulica

Obrońców Stalingradu 14

 

 

1035

10

 5775

nieruchomość gruntowa zabudowanabudynkami

po byłej Szkole Podstawowej

Nr 54 im. Janusza Korczaka przeznaczonymi do likwidacji.

 

 

wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa,

mieszkaniowo-usługowa, usługowa

Nieruchomość położona jest w obszarze Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum- Plac Odrodzenia” -Uchwała Nr XXIII/596/08   Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca  2008r. (Dz. Urz.W.Zach. z dn. 04 sierpnia 2008r. Nr 67 poz. 1472) Teren elementarny S.C.2009.MC, przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa,  mieszkaniowo-usługowa, usługowa.

 

 

7 144 000,00 zł

 

w tym:

grunt   6 837 600,00

budynki  

(wartość  materiału

porozbiórkowego)

              306 400,00

 

25%

 3%

Pod zabudowę zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; sposób zagospodarowania nieruchomości:

- zabudowa kamienicowa nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia”, w tym ustaleniami funkcjonalnymi: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa, usługowa; przy czym zabudowę frontową należy kształtować jako przylegającą do budynku przy ul. Obrońców Stalingradu 13 o maksymalnej szerokości frontu – 22m,                  

- likwidacja  budynków szkoły przy ul. Obrońców Stalingradu 14;  istniejący pod budynkiem szkoły schron do odtworzenia w granicach terenu elementarnego S.C.2009.MC;

Termin zakończenia zabudowy zgodnie z celem oddania jej w użytkowanie   wieczyste - w ciągu  4  lat  od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

UWAGI:

 1. Cena nieruchomości gruntowej zabudowanej netto będzie stanowić w przetargu cenę wywoławczą. Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt  i budynki. Cena osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia ceny za budynki i ceny za grunt z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej.
  Cena gruntu będzie stanowić podstawę do naliczenia pierwszej i rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
 2. Do opłat z tytułu użytkowania wieczystego zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r.  Nr 177, poz.1054 ze zm. - art.43 ust.1 pkt.10 a ) sprzedaż budynku jest zwolniona z podatku VAT.
 4. Terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej:
 5. pierwsza opłata oraz naliczony podatek VAT płatne są nie później niż do dnia   zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 6. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wraz z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień płatności ,  płatne są przez 98 lat i są wnoszone z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego,
 7. wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej może  być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Cena budynków ustalona w przetargu, płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 9. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.