Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 50/2016 nieruchomości położonych w rejonie ul. Liliowej

WYKAZ   nr      50/2016

 

dotyczący nieruchomości  gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 18.07.2016r. do 08.08.2016r.

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Rejon ul. Liliowej

 

 

 

4010

 

99/22

 

1428

 

Nieruchomość niezabudowana

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” - Uchwała Rady Miasta Szczecina Nr LV/1025/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. – tekst jednolity (Dz.Urz.W.Zach. poz. 4534, Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin
z dnia 18 listopada 2013r.). Teren elementarny D.W.1042.MN,U: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług.

-----------------------------------------------------------------------------

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca
z dopuszczeniem usług

 

 

141 000,-

 

2.

Rejon ul. Liliowej

 

4010

99/23

1218

Nieruchomość niezabudowana

Jak wyżej

              140 000,-

 

3.

Rejon ul. Liliowej

 

4010

99/24 i 33/1

1168

Nieruchomość niezabudowana

Jak wyżej

134 000,-

4.

Rejon ul. Liliowej

 

4010

99/25 i 33/2

1196

Nieruchomość niezabudowana

Jak wyżej

118 000,-

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 225, II piętro, prawe skrzydło.