Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 90/2013 dot. nieruch. gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. poł. w Szczecinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 54

Wykaz nr  90 /2013

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 04.03.2013 r. do 25.03.2013 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Zygmunta Krasińskiego 54

 

3029

18/9

 

1810

 

1518

 

4950

6468

Nieruchomość gruntowa

 

Pod zabudowę usługową

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Warszewo” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecina   Nr XXXII/624/05 z dn.24.01.2005 r.             (Dz. Urz. W. Zach. z dn. 28.02.2005 r.  Nr 22, poz. 417),  zmieniony pod nazwa „Warszewo 3”  w Szczecinie - Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XXXVIII/943/09  z dn.07.09.2009 r. (Dz. Urz. W. Zach. z dn.13.10.2009 r.  Nr 70, poz. 1869)

- Teren elementarny P.W.01.037.U.

 

2.200.000,00

Pod zabudowę zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa jest sprzedawana.

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu, bez prawa parkowania, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.