Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 8/2021 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecnie przy ul. Bulwar Gdański 9 dz. nr 10/7 obr. 1086

Wykaz nr 8/2021

dotyczący nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 03.02.2021 r. do 24.02.2021 r.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

-----------------------------------------

Sposób zagospodarowania 

Cena nieruchomości

KW

obręb

nr dz.

ULICA BULWAR GDAŃSKI 9

SZ1S/00141249/9

1086

10/7

1706

nieruchomość gruntowa

Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Wyspa Grodzka – Łasztownia 2” (Uchwała Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.10.2011 r., Dz. U. Woj. Zach. 2011 r. nr 134, poz. 2418) i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem S.M.8052.MC – z przeznaczeniem terenu pod śródmiejską zabudowę wielofunkcyjną z wyłączeniem: mieszkalnictwa, produkcji, usług produkcyjnych i składowania, zawierającym m.in. usługi: biurowe, finansowe, businessowe, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, sportu, rekreacji i turystki wykorzystujące dostęp do akwenów żeglugowych, usługi związane z żeglugą i jej obsługą, działalnością edukacyjną, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia – gabinety lekarskie, ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe ośrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi

----------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

850 000,00 zł

(słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i uwzględnia prawa oraz ograniczenia, w obrębie zbywanej nieruchomości
  2. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo   w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.