Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 51/2018 dot. nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Trygława dz. nr 78/1 z obr. 4198 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

WYKAZ Nr  51/2018

 Dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 13.08.2018 r. do 03.09.2018 r.

 

 Adres nieruchomości

 Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

wg katastru nieruchomości

 

Pow. w m2

 Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

 Cena nieruchomości netto

w zł

Nr obrębu

Nr działki

Rejon ulicy Trygława

 

SZ1S/00224326/9

 

4198

78/1

 89

 Działka gruntu niezabudowana

Funkcja dominująca mieszkalnictwo

------------------------------

poprawa warunków zagospodarowania jednej z  nieruchomości przyległych, o adresach Trygława 7 i 5 stanowiących działki nr 77, 76 i 73/1 obręb 4189 oraz Trygława 9 stanowiącej działki nr 79 i 78/2 obręb 4189

17 300,00

 UWAGI:
  1. Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT – zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług - płatne nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
  3. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.