Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 7/2020 dot. nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Jesiennej, działka nr 3/8, obręb 4054 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ   nr    7/2020

 

                       dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                      tj. w dniach od  27.01.2020 r.  do 17.02.2020 r.                 

        

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

 

 

 

 

rejon ul. Jesiennej

 

 

 

 

 

 

 

SZ1S/00191833/5

 

 

 

 

 

 

4054

 

 

 

 

 

 

3/8

 

 

 

 

 

 

561

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Zimowa” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą
Nr XXXIII/890/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017 r. przedmiotowa działka znajduje się w terenie elementarnym o symbolu: D.D.2201.U,P o przeznaczeniu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Część działki (około 4,65%)  położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzeże (zmiana D.25.) uchwalonego Uchwałą nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina z dnia
23 lutego 1998 r., w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem D.M.16.PR  dla którego funkcją dominującą jest funkcja komercyjna.

---------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000,00

 

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu, przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości  w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  3. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona
    z podatku VAT.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.