Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 225/2012 dot. nieruchomości gruntowych poł. przy ul. Andrzeja Struga, działki nr nr 3/6 i 3/7 z obrębu 4069, włączonych w obszar SSE EURO - PARK MIELEC.

Wykaz nr 225/2012

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,

 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu łącznego, włączonych w obszar SSE EURO – PARK MIELEC.

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 06.04.2012 r. do 26.04.2012 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

 

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

 

1.

 

Andrzeja Struga

 

 

 

4069

 

3/7

 

5356

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, magazyny.

 

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Majowe – Kijewo” uchwalony Uchwała Nr XIII/346/07 Rady Miasta Szczecin  z dnia 17 września 2007r.

Teren elementarny:

D.M. 2058. U,P

330.000,-

 

2.

Andrzeja Struga

 

4069

3/6

29373

1.760.000,-

 

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena nieruchomości gruntowej netto uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami.
  3. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Agencji Rozwoju Przemysłu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. W związku z powyższym, z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w przypadku nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.