Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 367/2012 dotyczący sprzedaży terenu inwestycyjnego położonego w rejonie ulic: Pomorskiej -Łąkowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wykaz nr 367/2012

dotyczący terenu inwestycyjnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 16.07.2012 r. do 06.08.2012 r.

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

 

 

 

 

ul. Łąkowa 5

 

 ul. Łąkowa 7

 

ul. Pomorska 107

 

 

 

 

 

 

 

 

4065

 

 

 

 

18/7

 

18/6

 

18/10

 

 

 

 

2114

 

2182

 

666

------------------

Łącznie: 4962

 

 

Nieruchomości gruntowe tworzące jeden teren inwestycyjny

 

 

Nieruchomości znajdują się w terenie objętym Miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina w obszarze dzielnicy Prawobrzeże (zmiana D.24), uchwalonym uchwałą nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. (Dz.Urz.Woj. Szcz. nr 10 poz. 61 z dnia 23.04.1998 r.). Działki leżą w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem D.M.15.PR w podwydzieleniu 15.1, który zakazuje lokalizację nowych obiektów mieszkaniowych.

920.000,00

Cele komercyjne z wyłączeniem funkcji mieszkalnej

 

UWAGI:

  1. Cena terenu inwestycyjnego netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży terenu inwestycyjnego zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.