Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 524 /14 dotyczący nieruchomości gruntowej,przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-rejon ul. Podbórzańskiej dz. nr 33/1, nr 42/1 obręb 3074

Wykaz nr 524/14

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 25.08.2014 r. do 15.09.2014 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

 

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

1.

w rejonie ulicy Podbórzańskiej

 

3074

33/1

2428

Nieruchomość gruntowa

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin                         Nr XXI/561/08 z dnia24.04.2008  r.                 (Dz. Urz. W. Zach. z 2008 r.                

Nr 51  poz. 1134).

Teren elementarny: P.W.2103.MW,U

 

840 000,00

 

2.

w rejonie ulicy Podbórzańskiej

 

3074

 

42/1

 

     2931

Nieruchomość gruntowa

1 036 000,00

 

Pod zabudowę zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa jest sprzedawana.

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej ulicy Podbórzańskiej.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.