Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 9/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr:12/131 i 12/139 z obr. 2074, pol. w Szczecinie, w rejonie ul. Hubala.

 

Wykaz nr 9/2020

 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 27.01.2020 r. do 17.02.2020 r

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Rejon ul. Hubala

 

2074

 

 

12/131

 

12/139

 

 

 

 

 

808

 

1611

 

Łącznie

2419

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji usług wbudowanych w partery budynków wielorodzinnych.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Taczaka” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/803/17

z dn, 23.05.2017 r.

(Dz. Urz. Woj. Zach.

z 2017 r.,

poz. 2682).

 

Teren elementarny Z.P.6011.MW,U

 

2 200 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło