Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 82/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Samopomocy Chłopskiej 22, dz. nr 28/4 z obrębu 4101, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ nr 82/2019

 

dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 07.10.2019r. do 28.10.2019r.

 

 

Adres nieruchomości

 

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

------------------------------------------------------------------ 

Sposób  zagospodarowania

Cena

Nieruchomości

netto

[ zł]

Nr obrębu

Nr dz. ewid.

Ul. Samopomocy Chłopskiej 22

 

KW Nr SZ1S/00187660/0

4101

28/4

1345

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo”- Uchwała Rady Miasta Szczecina Nr LV/1025/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. – tekst jednolity (Dz. Urz. Woj. Zach. z 19 grudnia 2013, poz. 4534, Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r.). Teren elementarny D.W.1237.MN,U – przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług.

-------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

153 000,00

(słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące)

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.