Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 103/2019 dot. nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Stary Szlak - przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych

Wykaz nr 103/2019

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 18.11.2019r. do 09.12.2019r.

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

-----------------------------------------

Sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości

netto zł

KW

obręb

nr dz.

  1.  

ul. Stary Szlak

rejon

----------------

4217

102/62

1200

nieruchomość gruntowa

Nieruchomości położone są w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sławociesze – Stary Szlak” (Uchwała Nr XXXIV/999/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013r. i znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem D.W.7006.MN z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

105 000,00

 

(słownie: sto pięć tysięcy)

2.  

ul. Stary Szlak

rejon

-------------------

4217

102/63

1157

nieruchomość gruntowa

j.w.

100 000,00

 (słownie: sto tysięcy)

3. 

ul. Stary Szlak

rejon

----------------

4217

102/64

1210

nieruchomość gruntowa

j.w.

105 000,00

 (słownie: sto pięć tysięcy)

4.

ul. Stary Szlak

rejon

-----------------

4217

102/65

1243

nieruchomość gruntowa

j.w.

108 000,00

 (słownie: sto osiem tysięcy)

5. 

ul. Stary Szlak

rejon

----------------------

4217

102/66

1237

nieruchomość gruntowa

j.w.

108 000,00

 (słownie: sto osiem tysięcy)

6. 

ul. Stary Szlak

rejon

------------

4217

102/67

1379

nieruchomość gruntowa

j.w.

120 000,00

 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy)

UWAGI:
  1. Ceny nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.