Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 109/2020 dot. terenu inwestycjnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, włączonego w obszar SSE EURO-PARK MIELEC przezn. do sprzedaży w drodze przetargu pismenego

                                                                                                                

 

WYKAZ  Nr 109/2019

dotyczący terenu inwestycyjnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, włączonego w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. od 16.12.2019 r. do 06.01.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

 

Adres nieruchomości

 

 

 

 

 

 

Nr księgi wieczystej

 

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

 

 

 

 

 

 

Pow.

m2

 

 

 

 

 

Opis

 nieruchomości

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

 

 

 

 

Cena nieruchomości

netto

 

Nr

obrębu

 

 

Nr

dz. ewid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rejon
ul. Kniewskiej

i

ul. Lubczyńskiej

 

SZ1S/00141970/2

 

 

SZ1S/00142471/1

 

 

SZ1S/00218317/8

 

 

4002

 7/9

 

 

7/15

 

 

7/16

 

 

 

37725

 

 

14411

 

 

13537

 

Łącznie:

65673

 

 

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowanetworzące jeden teren inwestycyjny.

 

Zabudowa usługowo, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, bazy transportowe

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie –

Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXVII /683/17 z dn. 28.02.2017  r. (Dz. Urz. W. Zach. z dn. 28 marca 2018 r. poz. 1308 ).

Teren elementarny: D.D.5005.U,P

 

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

8 200 000,00

     UWAGI:

  1. Cena netto terenu inwestycyjnego stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanych nieruchomości gruntowych, w tym cenę służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania na rzecz działki gruntu nr 7/15 z obrębu 4002.
  2. Do ceny sprzedaży terenu inwestycyjnego ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami.
  3. Cena terenu inwestycyjnego ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 15.12.2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedmiotowe nieruchomości gruntowe zostały włączone w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC.
  5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1010 z późn. zm), Agencji Rozwoju Przemysłu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. W związku z powyższym, z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży terenu inwestycyjnego. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w przypadku nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
  6. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.