Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 405/2012 dot. nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.

Wykaz nr 405/2012

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 20.08.2012 r. do 10.09.2012 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

rejon

ul. Tadeusza Szeligowskiego

 

2095

93/7

685

nieruchomość gruntowa

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Derdowskiego 2”
w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin
Nr VIII/N/1247/10 z dn. 15.07.2010r.
(Dz. Urz. Woj. Zach. z  2010r. Nr  80 poz. 1498),

Teren elementarny Z.G.5535.MN,U 

225.000,-

2.

rejon

ul. Tadeusza Szeligowskiego

 

2095

178/6

791

nieruchomość gruntowa

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Derdowskiego 2”
w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin
Nr VIII/N/1247/10 z dn. 15.07.2010r.
(Dz. Urz. Woj. Zach. z  2010r. Nr  80 poz. 1498), 

Teren elementarny Z.G.5531.MN

245.000,-

3.

rejon

ul. Tadeusza Szeligowskiego

 

2095

178/7

882

nieruchomość gruntowa

275.000,-

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.