Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 33 dot. nieruchomości gruntowej położonej przy. ul. Dąbrowskiego 14b,przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr    33  /2020

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  01 czerwca 2020 r.  do 22 czerwca 2020 r.

 

 

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 14b

 

SZ1S/00132683/7

 

1048

 

 

5/2

i 37  

 

958+39=

997

 

nieruchomość gruntowa

 

zabudowa usług rzemieślniczych, handel detaliczny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Potulicka” wSzczecinieuchwalony Uchwałą Nr III/17/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2006r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 3 poz. 59   z 17.01.2007r.) teren elementarny S.N.2013.UR

 -------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

280 000,00 zł

 

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.