Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 60/2018 dot. nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Olszynki Grochowskiej - działka gruntu nr nr: 48/5 i 48/7 oraz 48/9 i 48/10 z obrębu ewidencyjnego 4084.

Wykaz nr 60 /2018

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 17.09.2018 r. do 08.10.2018 r.

 

Lp

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

 

Sposób zagospodarowania

 

 

nr obrębu

nr

dz. ewid.

 

 

  

1.

 

 

ul. Olszynki Grochowskiej

 

 

 

4084

 

48/5

48/7

 

 

 

578

559

------

1137

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne i magazyny. Dopuszcza się usługi w zakresie handlu oraz obsługi firm
 i klientów. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m². Dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych.

 

Teren elementarny D.O.2124.U,P

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Kijewo” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin                        
Nr XIII/346/07 z dn. 17.09.2007  r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 110 z dn. 09.11.2007 r, poz.1922) 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

180 000,00

 

 

2.

 

 

ul. Olszynki Grochowskiej

 

 

 

  

4084

 

  

48/9

48/10

 

 

 

486

454

------

940

 

160 000,00

 
  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym służebność gruntową prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.