Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 485/2015 dotyczący nieruchomości położonych przy ul. Agnieszki w Szczecinie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

WYKAZ   nr   485/2015

 

dotyczący nieruchomości  gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 09.09.2015r. do30.09.2015r.

                        

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

1.

 

 

Rejon ul. Agnieszki

 

 

 

 

 

4159

 

3/4

 

1361

 

Nieruchomość niezabudowana

Dla nieruchomości obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kijewko-Świętochowskiego”
w Szczecinie, uchwalony Uchwałą
Nr LII/1375/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 116, poz. 2155 z dn. 24.11.2010r.), w obszarze części terenu elementarnego D.B.5006.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług wbudowanych.

-------------------------------------------------------------------------------

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług wbudowanych 

134 000,-

 

2.

Rejon ul. Agnieszki

 

4159

3/5

1334

Jw.

Jw.

131 000,-

 

3.

Rejon ul. Agnieszki

 

 

4159

3/6

1321

Jw.

Jw.

130 000,-

 

4.

Rejon ul. Agnieszki

 

 

4159

3/7

1309

Jw.

Jw.

129 000,-

 

5.

Rejon ul. Agnieszki

 

4159

3/8

1304

Jw.

Jw.

129 000,-

 

6.

Rejon ul. Agnieszki

 

4159

3/9

1290

Jw.

Jw.

127 000,-

 

7.

Rejon ul. Agnieszki

 

4159

3/10

1274

Jw.

Jw.

126 000,-

 

8.

Rejon ul. Agnieszki

 

4159

3/11

1145

Jw.

Jw.

113 000,-

 

9.

Rejon ul. Agnieszki

 

4159

3/12

1128

Jw.

Jw.

111 000,-

 

10.

Rejon ul. Agnieszki

 

4159

3/13

1340

Jw.

Jw.

170 000,-

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.