Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 101/2019 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ustowskiej 35, działka nr 47/2, obręb 1073 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr   101 /2019

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  12 listopada 2019 r. do 03 grudnia 2019 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

1.

 

ul. Ustowska 35

 zabudowana budynkiem niemieszkalnym  o powierzchni zabudowy 131 m2

 

SZ1S/00153745/3

 

1073

 

47/2  

799

 

nieruchomość gruntowa zabudowana

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza z dopuszczeniem usług wbudowanych, w tym lokali handlowych  o powierzchni  sprzedaży do 50m2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany–Floriana Krygiera” w Szczecinieuchwalony Uchwałą Nr XL/1158/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2624 z 30 maja 2018r.) terenelementarny Z.N.5016.MN,U

 -------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

250 000,00

słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych

 UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Zgodnie z art.43 ust.1 pkt. 10 i pkt. 10a  i w związku z art.29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz.1221 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej  jest zwolniona z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.