Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 32/2021 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Sz-e, w rejonie ul. Pokoju - dz. nr 2/24 z obr. 3091. `

Wykaz nr 32/2021

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 31.05.2021 r. do 21.06.2021 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Rejon ul. Pokoju

SZ1S/00139004/3

3091

 

2/24

 

 

3666

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zabudowa usługowa w zakresie opieki zdrowotnej, opieki społecznej, oświaty, kultury, rozrywki, gastronomii, turystyki, usług sakralnych z dopuszczeniem budynków zamieszkania zbiorowego takich jak: hotel, pensjonat hostel, internat, schronisko.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Pokoju” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XII/433/19 z dn, 26.11.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02 stycznia 2020 r.,

poz. 33). 

Teren elementarny P.G. 5001.U

 

1 100 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.