Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 49/2016 dotyczący nieruchomości położonych na Osiedlu Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce

WYKAZ   nr   49/2016

 

dotyczący nieruchomości  gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 18.07.2016r. do  08.08.2016r.

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Osiedle Płonia – Śmierdnica - Jezierzyce

 

 

 

4198

 

293/6

 

953

 

Nieruchomość niezabudowana

Obowiązuje Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Płonia – Śmierdnica (zmiana PS.05) uchwalony uchwałą Nr XXXIX/483/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 października 1997r., - teren elementarny oznaczony symbolem D.J.18.05.MJ o następujących ustaleniach: funkcja dominująca  - mieszkalnictwo jednorodzinne
w zabudowie wolnostojącej i funkcja komercyjna.

---------------------------------------------------------------------------------------

mieszkalnictwo jednorodzinne
w zabudowie wolnostojącej i funkcja komercyjna.

 

 

101 500,-

2.

Osiedle Płonia – Śmierdnica - Jezierzyce

 

 

 

4198

 

293/17

i 63/17

 

1475

 

Nieruchomość niezabudowana

Jak wyżej

 

123 000,-

3.

Osiedle Płonia – Śmierdnica - Jezierzyce

 

 

 

4198

 

293/18,  63/11, 63/12, 63/18, 64/18, 64/19

 

2800

 

Nieruchomość niezabudowana

Jak wyżej

 

233 000,-

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 225, II piętro, prawe skrzydło.