Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 114/2015 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Modrej i Modrej 78- dzialki 59/19, 59/5 obręb 2044 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr  114 /2015

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  9 marca 2015 r. do  30 marca 2015 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

1.

 ulica Modra

 

 SZ1S/00188204/3

2044

 59/19 

840

 

 

nieruchomość gruntowa

 

 

 

 

 

 

 

zainwestowanie miejskie

(zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych bez usług)

Nieruchomości położone są w obszarze dla którego obowiązują ustalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Z.64 zatwierdzonego Uchwałą Nr III/349/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999r. Nr 26, poz. 425). Przedmiotowa działka znajduje się w terenie elementarnym o symbolu Z.B.03 o m.in. ustaleniach funkcjonalnych „Zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych bez usług.” Ustalenia ogólne dla terenu to: przeznaczenie pod zainwestowanie miejskie.

 -------------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

230 000,00

 

2.

 

ulica Modra 78

 

 

2044

59/5 

1178

  nieruchomość gruntowa

270 000,00

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.