Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 84/2017 dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic Sarniej, Podmokłej- dz. nr 22/3, 22/4 obręb 3079 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nr  84 /2017

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  9 października 2017 r.  do 30 października 2017 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

1.

 

rejon ul. Sarniej, Podmokłej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3079

 

 

22/3

 

 2462

 nieruchomość gruntowa

1.Usługi z dopuszczalnym zakresem usług: gastronomia, lokale ekspozycyjne, galerie sztuki, pracownie artystyczne  i konserwatorskie,  sport i rekreacja (teren elementarnyP.W.01.020.U. wydzielenie wewnętrzne  2.U)

2.Usługi z dopuszczalnym zakresem usług: biura, gabinety lekarskie, lokale ekspozycyjne, galerie sztuki, pracownie artystyczne, projektowe  i konserwatorskie, sport i rekreacja (teren elementarnyP.W.01.020.U. wydzielenie wewnętrzne 1.U)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXII/624/05 zdn, 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Wojew. Zach. z dnia 28 lutego 2005 r. Nr 22,   poz. 417), zmiana planu pod nazwą „Warszewo 3”-Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXVIII/943/09 z  07 września 2009r.

Zgodnie z przeznaczeniem

 

495 000,00

 

2.

 

rejon ul. Sarniej, Podmokłej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3079

 

 

22/4

 

395

 nieruchomość gruntowa

 80 000,00

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości netto uwzględnia cenę ustanowienia służebności gruntowych w postaci prawa przechodu i przejazdu zapewniającej działce dostęp                 do drogi publicznej.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.