Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 484/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kmiecika dz. nr 87 obr. 4049 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 484/2015

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 07.09.2015r. do 28.09.2015r.

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow. m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto zł

KW

obręb

działka

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Kmiecika

 

4049

87

606

nieruchomość gruntowa

Nieruchomość objęta Miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzeże (zmiana D.25.) uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/543/98 z 23.02.1998r. (Dz. Urz. Woj. Szcz. Nr 10, poz. 61 z 23.04.1998r.) i zawiera się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem: D.S.02.PR z przeznaczeniem terenu: dominująca funkcja komercyjna.

Zgodnie z przeznaczeniem

170 000,00

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.