Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 541/2014 dot. nieruchomości gr. poł. w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO–PARK MIELEC (Podstrefa Szczecin) - Os. Wielgowo-Dunikowo.

Wykaz nr 541/2014

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC (Podstrefa Szczecin - kompleks 6), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łącznego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 29.08.2014 r. do 19.09.2014 r.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania

Cena (netto)

nieruchomości

 [zł]

nr

księgi wieczystej

nr obrębu

nr

działki

1

Osiedle

Wielgowo–Dunikowo

SSE kompleks 6,

Obszar 3

 

 

4214,

Dąbie 214

27/4, 28/4, 29/4, 30/4, 31/1, 32/1

 

 

42296

nieruchomość gruntowa

obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe

 

 

1.998.000,00

 

 

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i jest ceną uwzględniającą odpłatność za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Nieruchomość jest położona w terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo” w Szczecinie (Uchwała Nr LII/1373/10Rady Miasta Szczecina z dnia 25.10.2010 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 116 poz. 2153 z dnia 24.11.2010 r.)w terenie elementarnym o symbolu D.W.4005.P,U,E.
  5. Celem zapewnienia sprzedawanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej ul. Tczewskiej, w umowie sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona stosowna służebność gruntowa.
  6. Teren nieruchomości został włączony w obszarSpecjalnej Strefie Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 114, poz. 762).
  7. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274 ze zm.) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu. Z osobą, która przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w przypadku nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
  8. W umowie sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Miasto Szczecin w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia inwestycji, określonego w zezwoleniu na prowadzenie działalności wSpecjalnej Strefie Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Niniejszym wykazem anuluje się pozycję nr 3 wykazu nr 244/2014 podanego do publicznej wiadomości w dniach od 30.04.2014 r. do 21.05.2014r.

Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.