Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 48/2016 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Łącznej

WYKAZ   nr    48/2016

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 18.07.2016r. do 08.08.2016r.

 

       

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Rejon 
ul. Łącznej

 

 

 

 3051

 

3/19

 

1406

 Nieruchomość niezabudowana

Działka 3/19 z obr. 3051 położona  jest w obszarze części terenu elementarnego P.W.4002.KSP,U Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Odolany” - Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLVII/894/05 z dnia 12 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 14 z 2006r., poz. 263), o następujących ustaleniach funkcjonalnych: stacja paliw płynnych z usługami towarzyszącymi. Dopuszczalny zakres usług towarzyszących: handel detaliczny, gastronomia, obiekty obsługi pojazdów takie jak: myjnia, stanowisko przeglądowe, stacja diagnostyczna, warsztat mechaniki pojazdowej z wyłączeniem usług blacharskich i lakierniczych.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Stacja paliw płynnych z usługami towarzyszącymi. Dopuszczalny zakres usług towarzyszących: handel detaliczny, gastronomia, obiekty obsługi pojazdów takie jak: myjnia, stanowisko przeglądowe, stacja diagnostyczna, warsztat mechaniki pojazdowej z wyłączeniem usług blacharskich i lakierniczych.

 

370 000,-

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.