Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 46/2020 dot. nieruchomości gruntowych poł. w rej. ul. Wolframowej i ul. Kobaltowej, objętyvh SSE EURO-PARK MIELEC, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 46/2020

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Wolframowej i ul. Kobaltowej, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 24.08.2020 r. do 14.09.2020 r.

 

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

(m2)

Udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

(zł)

numer obrębu

numer działki

Sposób zagospodarowania

1.

rejon ul. Wolframowej

 

Osiedle Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo

SZ1S/00190660/4

4214

21/4

14632

1/1

Niezabudowane działki gruntu

Obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe, stacje transformatorowe.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Dunikowo” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LII/1373/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r. Nr 116 poz. 2153).

Teren elementarny: D.W.4005.P,U,E

Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem

1 829 000,00

(jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)

22/4

2.

SZ1S/00190648/4

4214

27/4

42296

1/1

Niezabudowane działki gruntu

5 287 000,00

(pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)

28/4

29/4

30/4

31/1

32/1

3.

SZ1S/00232533/2

4014

66/1

10400

1/1

Niezabudowana działka gruntu

1 300 000,00

(jeden milion trzysta tysięcy złotych)

4.

SZ1S/00232532/5

4014

66/2

14625

1/1

Niezabudowana działka gruntu

1 828 125,00

(jeden milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych)

5.

SZ1S/00232531/8

4014

66/3

10021

1/1

Niezabudowana działka gruntu

1 252 625,00

(jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych)

6.

rejon ul. Kobaltowej

 

Osiedle Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo

SZ1S/00232530/1

4014

66/4

10402

1/1

Niezabudowana działka gruntu

1 300 250,00

(jeden milion trzysta tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

7.

SZ1S/00232529/1

4014

66/5

8684

1/1

Niezabudowana działka gruntu

1 085 500,00

(jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)

8.

SZ1S/00232528/4

4014

66/6

8708

1/1

Niezabudowana działka gruntu

1 088 500,00

(jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych)

9.

SZ1S/00186996/7

4014

66/7

1844

1/1

Niezabudowana działka gruntu

230 500,00

(dwieście trzydzieści tysięcy pięćset złotych)

 
 1. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości i stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
 3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 4. Teren nieruchomości został włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 762). Tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej – Dz. U. z 2018 r., poz. 785.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 482 ze zm.) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Z osobą, która przetarg wygra, zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
 6. W umowie sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Miasto Szczecin w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji polegającej na zabudowie nieruchomości, który ustala się na 4 lata od daty zawarcia umowy sprzedaży. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.
 7. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.
 8. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 59/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 26.06.2017 r. do 17.07.2017 r.
 9. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 60/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 26.06.2017 r. do 17.07.2017 r.
 10. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 61/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 26.06.2017 r. do 17.07.2017 r.
 11. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 62/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 26.06.2017 r. do 17.07.2017 r.
 12. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 63/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 26.06.2017 r. do 17.07.2017 r.
 13. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 64/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 26.06.2017 r. do 17.07.2017 r.
 14. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 65/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 26.06.2017 r. do 17.07.2017 r.
 15. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 27/2016 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 25.04.2016 r. do 16.05.2016 r.
 16. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 99/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 04.12.2017 r. do 25.12.2017 r.