Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 3/2021 dot. nieruchomości gruntowej poł.przy ul. Żołędziowa 32A, działka nr 44/4 obręb 4043 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 3 /2021

dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 14.01.2021r. do 04.02.2021r.

 

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Żołędziowa 32A

SZ1S/00055930/0

4043

44/4

459

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Łozowa - Leszczynowa” (Uchwała Nr XLI/1182/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r.) i leży w terenie elementarnym D.Z.7033.MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą.

199 000,00

 

(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 0/00)

Zgodnie z przeznaczeniem

1.       Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i uwzględnia prawa oraz ograniczenia, w obrębie zbywanej nieruchomości

2.       Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.

3.       Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

4.       Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo   w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.