Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 36/2018 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz nr 36/2018

dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 25.06.2018 r. do 16.07.2018 r.

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Księcia Barnima III Wielkiego

 

1010

7/33

401

Zabudowana działka gruntu

Zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bolinko –Niemierzyńska” w Szczecinie (Uchwała Nr XLII/1056/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 6 z dnia 22.01.2010 r., poz. 117).

Teren elementarny S.B.3023.U,MW

299 000,00

(dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.