Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 65/2020 dotyczący nieruchomości stanowiącej dz. nr 141 obręb 3079 poł. w rej. ul. Duńskiej

 

                                        

 

Wykaz nr  65/2020

Dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. w dniach od28.12.2020 r. do18.01.2021 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

Księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

 nieruchomości   gruntowej

 

(netto)

nr obrębu

nr

ewid.

działki

Sposób zagospodarowania

 

1.

ULICA

DUŃSKA -

REJON

SZ1S/00193351/6

3079

(Nad-Odrą 79)

 

141

 

1595

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

o użytku: „Bp”

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                              z dopuszczeniem usług

 

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5”                   w Szczecinie uchwalonym Uchwałą Nr XII/435/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.11.2019 r.                      (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 02.01.2020 r.  poz. 37) i znajduje na terenie elementarnym oznaczonym symbolem: P.W.1025.MN,U, dla którego plan ustala funkcję dominującą: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.W ustaleniach ogólnych planu zakazuje się wzdłuż strumienia Bystry Rów, nasadzeń drzew i krzewów oraz zagospodarowania terenu uniemożliwiającego dostęp do strumienia w celu konserwacji.

800 000,00

(słownie:  osiemset tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem.

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia prawa i ograniczenia, w tym cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przewidzianą do ustanowienia w umowie notarialnej zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.  Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % naliczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.