Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

WYKAZ Nr 20/21 nieruchomosci gruntowej zabudowanej poł. w Szczecinie w rejonie ul. Gryfińskiej dz. nr 49 obręb 4048 (Dąbie 48)

 

                                        

 

Wykaz nr     20/2021

Dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. w dniach od17.05.2021 r. do07.06.2021 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

Księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

 nieruchomości   gruntowej

 

(netto)

nr obrębu

nr

ewid.

działki

Sposób zagospodarowania

 

1.

ULICA

GRYFIŃSKA

REJON

SZ1S/00198817/6

4048

(Dąbie 48)

 

49

 

4766

Nieruchomość gruntowa

zabudowana

o użytku: „B”

 

 

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                          „Gryfińska-Hangarowa 2”  w Szczecinie uchwalonym Uchwałą Nr IX/164/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.06.2011 r. (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.07.2011 r. Nr 85 poz. 1577) i znajduje na terenie elementarnym oznaczonym symbolem: D.Z..2005.KPS,U dla którego plan ustala funkcję dominującą: stacja paliwowa z usługami towarzyszącymi

 

2 100 000,00

(słownie:  dwa miliony sto tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem.

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.