Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 66/2020 dotyczący nieruchomosci gruntowej , pol. w Sz-e przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Wykaz nr  66/2020

Dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. w dniach od 28.12.2020 r. do 18.01.2021 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

Księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

 nieruchomości   gruntowej

 

(netto)

nr obrębu

nr

ewid.

działki

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

 

2074

 

 

2/5

 

1137

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 

 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

-----------------------------------------------------------------

                

Nieruchomość znajduje się w granicach Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Taczaka” (Uchw. Nr XXX/803/17 z dnia 23.05.2017 r.) i lezy w terenie elementarnym Z.P.6007.MW,U z przeznaczeniem pod: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji usług wbudowanych w partery budynków mieszkalnych

1 500 000,00

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia prawa i ograniczenia w granicach zbywanej nieruchomości.  Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % naliczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.