Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 8/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Huculskiej, działka numer 90/2 z obrębu 3040, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 8/2019

dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 22.03.2019 r. do 12.04.2019 r.

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Huculska

SZ1S/00176493/8

3040

90/2

993

Niezabudowana działka gruntu

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obecnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmienionym Uchwałą Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r., nieruchomość położona jest na terenie, dla którego w załączniku graficznym określono funkcję dominującą jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

179 000,00

(sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. W celu zapewnienia działce numer 90/2 z obrębu 3040 dostępu do drogi publicznej – ul. Huculskiej w umowie sprzedaży zostanie ustanowiona służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę numer 78 z obrębu 3040 pod warunkiem rozwiązującym – do czasu nadania w/w działce kategorii drogi publicznej.
  5. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.