Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 20/2015 dotyczący terenu inwestycyjnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego rejonie ul. Struga - działki nr 86/2 i 93/4 z obrębu 4070

Wykaz nr 20 /2015

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 19.01.2015r. do 09.02.2015r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto zł

KW

obręb

działka

Sposób zagospodarowania

 

1.

rejon ul. Struga

 

4070

86/2

93/4

Pow. łączna

20824

nieruchomość gruntowa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Kijewo” uchwalony Uchwałą Nr XII/346/07 Rady Miasta z 17.09.2007r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 110, poz. 1922 z dnia 09.11.2007r.) i zawiera się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem: D.M.2057. U,P,E o przeznaczeniu terenu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne i magazyny, dopuszcza się usługi w zakresie handlu detalicznego, gastronomii oraz obsługi firm i klientów.

Zgodnie z przeznaczeniem

5 000 000,00

(słownie: pięć milionów)

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.