Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 57/2016 dot. nieruchom. gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. - dz. nr 1/12 z obr. 4706, poł. w Sz-e, , rejon ul. Lubczyńskiej

Wykaz nr 57/2016

 

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 08.08.2016 r. do 29.08.2016 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Rejon ul. Lubczyńskiej

 

4706

 

 

1/12

 

 

3911

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zabudowa usługowo – produkcyjna oraz składy i magazyny z dopuszczeniem wprowadzenia mieszkania funkcyjnego.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIII/293/11

z dn, 21.11.2011 r.

(Dz. Urz.Woj.Zach.

z 2012 r,,

poz. 240).

 

Teren elementarny D.D.4019.U,P,KSP

 

730 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.