Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 14/2015 dotyczace sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 17.

WYKAZ nr 14/2015

dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, przeznaczonejdo sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej  wiadomości  na okres 21 dni

tj. od 07.12.2015 r.  do 28.12.2015 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

łączna

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. DARNIOWA 17

 

1068

61/2,

65/15

430

Nieruchomość gruntowa

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Ustowo - Bluszczowa” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLIV/1111/10 z dn. 01.03.2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 638 z dnia 27.04.2010 r.)

----------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

122.000,00

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości gruntowej netto będzie stanowić w przetargu cenę wywoławczą. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  2. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami pokój 225.