Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 61/2021 dot. nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr. - dz. nr 338/3 z obr.3011.

Wykaz nr 61/2021

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 30.08.2021 r. do 20.09.2021 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości netto

nr obrębu

nr  dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Kolonistów 48

SZ1S/00074769/9

3011

 

338/3

 

 

1107

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zabudowa usługowa w zakresie: finanse, handel detaliczny, gastronomia, kultura, obsługa firm i klientów, opieka zdrowia, turystyka, usługi rzemiosła, w granicach działki dopuszcza się realizacje jednego lokalu mieszkalnego.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Kolonistów” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LIX/1094/06z dn, 10.07.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zach.z 2007 r., Nr 104, poz. 1802) zmieniony uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XIX/602/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Kolonistów 2”
(Dz. Urz. Woj. Zach.z dnia 04 sierpnia 2020 r., poz. 3677)

Teren elementarny P.B. 1067.U, M

 

700 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przewidzianą do ustanowienia w umowie notarialnej zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.