Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 349/2013 dot.nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin poł. przy ul. Podbórzańskiej 5 przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nr 349/2013

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 15.07.2013 r. do 05.08.2013 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

brutto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Podbórzańska 5

 

3065

56/9

1990

Nieruchomość gruntowa zabudowana

pod zabudowę usługową  z dopuszczeniem lokalu mieszkalnego

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin                 Nr  XXI/561/08 z dn, 24.04.2008r. (Dz. Urz. W. Zach. z 2008r.   Nr 51poz. 1134).

Teren elementarny: P.W.2071.U,M

 

713.000,00

Pod zabudowę zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa jest sprzedawana.

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości brutto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Zgodnie z przepisami ustawy od podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami –               art. 43 ust. 1 pkt 10a), sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej zwolniona jest od podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.