Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 317/2015 dot. nieruchomości gruntowych poł. w rejonie ul. Urlopowej - działki nr: 36/2, 36/3, 36/4, 37/1, 37/2, 37/3 obr. 3080 przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ust. nieograniczonego

WYKAZ   nr    317/2015

 

dotyczący nieruchomości  gruntowych  stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                   tj. w dniach od 06.07.2015 r.   do  27.07.2015 r.                         

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto   (zł)

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

rejon ul. Urlopowej

 

 

 

 

 

 

3081

 

36/2

 

1125

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 

W oparciu o uchwałą Nr XIII/347/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.09.2007r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Warszewo- Kredowa”
w Szczecinie oraz uchwałę Rady Miasta Szczecin Nr XLIV/1113/10 z dnia 01 marca 2010r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo – Kredowa 2” nieruchomości gruntowe stanowiące działki nr: 36/2, 36/3, 36/4, 37/1, 37/2, 37/3, z obr. 3081 położone są w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem: P.W.3046.MN,U, w wydzieleniu wewnętrznym 1.MN,U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą; dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych; dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, obsługa firm i klientów.

--------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

190.000,00

 

 

 

 2.

rejon ul. Urlopowej

 

 

 

 3081

 36/3

 816

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

140.000,00

 

3.

 

rejon ul. Urlopowej

 

 

 

 

 

 

3081

 36/4

 812

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

100.000,00

 

 

 

4.

 

rejon ul. Urlopowej

 

 

 

 

 

 

 

 

3081

 37/1

 816

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 Jak wyżej

 

130.000,00

 

5.

 

rejon ul. Urlopowej

 

 

 

 

 

 

 3081

 37/2

 814

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

 

130.000,00

 

 

 

6.

 

rejon ul. Urlopowej

 

 

 

 

  

 

 3081

 37/3

 815

 Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Jak wyżej

 

130.000,00

  

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznejul. Kredowej.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.